Volume 10, no. 2Pages 74 - 82

Method for Expanding the Object Base of Examination by Stitching Solutions of Hierarchy Analysis Method

S.V. Bukharin, A.V. Melnikov, V.V. Menshih
The paper presents the results on numerical modelling of the quality of opto-electronic detectors. In order to demonstrate a successful application of the proposed method of the object base extension, we use examples of hierarchy analysis of generalized quality index and integrated quality-price index. The proposed methodology allows reliable analysis the number of objects up to 21-24, that is enough for the most practical cases of examination.
Full text
Keywords
hierarchy analysis method; optoelectronic detectors; quality index.
References
1. Saaty T.L. Decision Making for Leaders: The Analytical Hierarchy Process for Decisions in a Complex World. Wadsworth, 1988.
2. Saaty T.L. Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process. RWS, 1996.
3. Diligenskiy N.V., Dymova L.G., Sevast'yanov P.V. Nechetkoe modelirovanie i mnogokriterial'naya optimizatsiya proizvodstvennykh sistem v usloviyakh neopredelennosti: tekh-nologiya, ekonomika, ekologiya [Fuzzy Modelling and Multi-Criteria Optimization of Production Systems in Conditions of Uncertainty: Technology, Economics, Ecology]. Moscow, Mashinostroenie, 2004. 397 p.
4. Bukharin S.V., Melnikov A.V. Klasterno-ierarkhicheskie metody ekspertizy ekono-micheskikh ob'ektov [Cluster-Hierarchical Methods of Examination of Economic Objects]. Voronezh, Nauchnaya kniga, 2012. 276 p.
5. Bukharin S.V., Maltsev S.A., Melnikov A.V. Metody neyronnykh setey v ekspertize tekhnicheskikh sredstv okhrany [Methods of Neural Networks in the Examination of Technical Means of Protection]. Voronezh, Nauchnaya kniga, 2016. 177 p.