Bulletin of the South Ural State University

Series “Mathematical modelling, programming & computer software”

Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta

Seriya “Matematicheskoe modelirovanie i programmirovanie”

ISSN 2071-0216 (Print) ISSN 2308-0256 (Online)

Editorial Board